ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564