ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 ตุลาคม 2564 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 22 ตุลาคม 2563 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2561 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 เมษายน 2561 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561