ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2561 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 เมษายน 2561 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561