การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment LPA) ประจำปี พ.ศ.2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment  LPA) ประจำปี พ.ศ.2561

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!