ร่วมกันสืบสานและตระหนักถึงวันสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองโพ ขอเชิญชวนให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกันสืบสานและตระหนักถึงวันสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา เจริญภาวนา รักษาศีล งดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข และเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันสำคัญทางศาสนา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง