ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

02ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!