ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับการตรวจสอบการแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับการตรวจสอบการแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!