“ ด้วยวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการร่วมสืบสานและตระหนักถึงวันสำคัญนี้ เทศบาลตำบลหนองโพ ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ เข้าร่วมทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 “ ด้วยวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการร่วมสืบสานและตระหนักถึงวันสำคัญนี้ เทศบาลตำบลหนองโพ ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ       เข้าร่วมทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา เจริญศีลภาวนา ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเข้สร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนากับวัดใกล้บ้าน และร่วมกันรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ”

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง