ประชาสัมพันธ์การออกพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองโพจะดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองโพ ระหว่างวันที่ 15-20 มิถุนายน 2563 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!