ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง รายชื่อเด็กนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่่่อเข้ารับการพัฒนาก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 4 คน (ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ
เรื่อง รายชื่อเด็กนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่่อเข้ารับการพัฒนาก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ
(ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 4 คน (ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง