โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563
 
เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 และวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งตรงกับวันที่  6 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองโพ ขอเชิญชวนให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกันสืบสานและตระหนักถึงวันสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา เจริญภาวนา รักษาศีล งดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข และเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันสำคัญทางศาสนา 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง