โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลหนองโพ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองโพ ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลหนองโพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ
โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะตามมาตรการป้องกันเด็กถูกไฟฟ้าช็อต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
2. กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะตามมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
3. กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะตามมาตรการป้องกันหนีไฟ กรณีไฟไหม้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
4. กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะตามการป้องกันเด็กติดรถ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
5. กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ที่จัดมีการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนปฐมวัย มีสุขภาพร่างกายที่ดีปลอดจากโรค และอันตรายต่างๆ เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา
ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ มีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคและอันตรายต่างๆ สามารถนำความรู้
มาใช้ในการดูแล ป้องกัน และเฝ้าระวังเกี่ยวกับอันตรายๆที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ
ให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนปฐมวัย และภายในชุมชนตำบลหนองโพ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!