ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปี 2563

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!