ขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษฯ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!