วันมาฆบูชา 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
" ด้วยวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ทางพระพุทธศาสนา
เพื่อเป็นการร่วมสืบสานและตระหนักถึงวันสำคัญนี้
เทศบาลตำบลหนองโพ ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ
เข้าร่วมทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา เจริญศีลภาวนา ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนากับวัดใกล้บ้าน และร่วมกันรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา "

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง