ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวัย เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีการศึกษา 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ
เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวัย เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนวัยเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ
ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 46 คน ดังนี้
1. เด็กที่มีอายุ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จำนวน 30 คน
2. เด็กที่มีอายุ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จำนวน 16 คน
เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
(เด็กที่เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 ห้องกองการศึกษา ชั้น 3
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
(รายละเอียดการรับสมัครปรากฎตามประกาศที่แนบมาข้างต้นนี้)
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง