"วันวิสาขบูชา" วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตรงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตรงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลโลก ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก                      ล้วนมีเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ                        พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้ความสำคัญ                      กับ วันวิสาขบูชาซึ่งชาวพุทธได้พร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชา เป็น "วันสำคัญสากลโลก” และหลักธรรมที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา คือ อริยสัจ ๔ หรือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่
1. ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ และ
4. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์
โดยหลักธรรมดังกล่าวถือเป็น สัจธรรม หรือ อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ            
อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา
ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองโพ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา 
และเชิญชวนให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกันตระหนักถึงวันสำคัญของวันวิสาขบูชา
ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลโลก ร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และมีส่วนร่วม
กับกิจกรรมทางพุทธศาสนา และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)อย่างเคร่งครัด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง