โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 และวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองโพ   ขอร่วมส่งเสริม เชิญชวนให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่เป็นศาสนาประจำชาติไทย ใช้ชีวิตวิถีใหม่  New Normal ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาแบบออนไลน์ ทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข งดเหล้า เข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน   โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาแบบออนไลน์ ได้ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง