กิจกรรม Big Cleaning Day ตามหลัก 5ส.

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อควบคุมป้องกันแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย   ที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง