ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายเลียบคลองท่อม่วง จากทางลอดถึงประตูน้ำหมู่ที่ 1,2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง