รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง