ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต(Over Lay)พร้อมท่อระบายน้ำ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต(Over Lay)พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสายเทศบาลซอย 9 บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี