รายงานผลการกำหนดราคากลางและให้ความเห็นชอบราคากลาง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการกำหนดราคากลางและให้ความเห็นชอบราคากลาง โครงการปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)พร้อมท่อระบายน้ำถนนสายเทศบาลซอย 9 บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี