รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายนพ.ศ.2562)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง