รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562