รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563