ประกาศ โครงการกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ