ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ,โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพและกลุ่มสตรีตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ 2561