รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)