รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง ในวงเงินที่กรมกำหนด e-Gp ประจำเดือนมีนาคม 2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานสรุปผการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินที่กรมกำหนด e-Gp ประจำเดือนมีนาคม 2564