ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง ให้ใช้ราคากลางโครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ให้ใช้ราคากลางโครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง