รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp แบบประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp แบบประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564)