ประกาศ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองโพ

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองโพ