ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ