ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในการดำเดินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในการดำเดินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563