ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม