ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการเทศบาลตำบลหนองโพ

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการเทศบาลตำบลหนองโพ