ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง