โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองโพ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สายฝน นาชัยสิทธิ์