โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองโพ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พจนีวรรณ เมธีเลิศวรกุล