สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สายฝน นาชัยสิทธิ์