สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กันต์กนิษฐ์ ตังสุรัตน์