สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ณรงค์ บัวจันทร์