สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายรุจิภาส ศตปัญญาสุกุล