สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ภารโรง

สมถวิล ผลกายา