สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สายฝน นาชัยสิทธิ์