สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อชิรยา สุนทรศิริทรัพย์