สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

อภิชญา ศรีสวัสดิ์