สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

กชพร ชมอินทร์