สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

-ว่าง-