สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

พนักงานวิทยุ

วรรณา เขียวราม